Xience Alpine - Khung giá đỡ stent phủ thuốc Everolimus

Lĩnh vực: Giải pháp về Tim mạch can thiệp.

Hệ thống thiết kế đưa stent cho những trường hợp tổn thương phức tạp, có nghiên cứu lâm sàng an toàn khi sử dụng Xience Alpine trên bệnh nhânhông 6F.