Gerstel - Techniques

Kỹ thuật chiết Twister SBSE

Stir bar sorptive extraction (hay SBSE) là phương pháp chiết hấp phụ không sử dụng dung môi hữu cơ, được Gerstel thương mại hóa với tên gọi Twister. Chất phân tích sẽ được hấp phụ lên một thanh khuấy từ có phủ vật liệu PDMS (polydimethylsiloxane) hoặc copolymer của PDMS/EG (ehtylene glycol), sau đó được giải hấp và phân tích trên các hệ thống sắc ký.

Chất phân tích được hấp phụ và tập trung lên Twister, đây là một phương pháp làm giàu mẫu, tăng độ nhạy cho phương pháp phân tích. Thể tích pha hấp phụ có thể lên đến 126 µL nên có thể cho độ nhạy cao hơn phương pháp SPME đến 1000 lần.

Twister phù hợp cho các phương pháp phân tích GC, GC/MS và LC, LC/MS. Các chất hấp phụ vào Twister có thể được giải hấp bằng nhiều cách: (1) sử dụng nhiệt độ (phương pháp giải hấp nhiệt hay thermal desorption – TD), ứng dụng cho phép phân tích các chất dễ bay hơi và bền nhiệt, tích hợp vào hệ thống GC hoặc GC/MS. (2) Giải chiết hay chiết ngược chất phân tích từ Twister vào dung môi hữu cơ, cách làm này phù hợp cho các chất phân tích khó bay hơi hoặc không bền nhiệt, phù hợp cho việc phân tích bằng LC hay LC/MS.

 

Explore more

Flyer

Supplier