Mạch ngoại biên

Emboshield

Lĩnh vực: Giải pháp về Tim mạch can thiệp

Khám phá mới trong kiểm soát ở cấp độ mới bao gồm: Khả năng luồn lách, tiếp cận và khả năng nhìn rõ